کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

فیشورسایلنت

گروه درمانهای اطفال


فیشور سایلنت

شیارهای عمیق دندان های دایمی می توانند محل مناسبی برای تجمع ذرات غذایی میکروبی و ایجاد پوسیدگی باشند. برای جلوگیری از این امر می توان شیارهای عمیق را با مواد مخصوص پوشاند تا از ورود میکروب های پوسیدگی زا و ذرات مواد غذایی جلوگیری شود.


Tehran