کلینیک دندانپزشکی دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic

روکش چینی با آلیاژ

گروه درمانهای پروتز


روکش چینی با آلیاژ

بخش درونی (Frame) آن از فلز و بخش بیرونی آن از جنس چینی دندانپزشکی ساخته می شود. فریم فلزی می تواند از طلا یا آلیاژهای نیکل، کروم و کبالت ساخته شود.

مطالب مرتبط

گروه درمانهای پروتزپروتز دندان چیست؟

نویسنده: دکترمشکات

پزشکان کلینیک دریای نور که که درمان روکش چینی با آلیاژ را انجام میدهند:

دکترآرش مشکات

 

دکترمحمد مهدی شادالویی

 

دکترسهراب ستاری

 
Tehran